2015-08-23

"Хөршийн хяналт" сэдэвт өдөрлөг


2015.08.22-нд  “Насан-Урт” ӨЭМТ-ийн эмч ажилчид хороотой хамтран хорооны иргэдэд өөрсдийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор “Хөршийн хяналт” сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулсан.  ӨЭМТ-өөс 2 эмч, 2 сувилагч ЭМНА гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгсөн. Нийт 38 иргэнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж,  50 иргэнд эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, брошур тараасан.