2015-06-30

“Амилуулах суурь тусламж” үзүүлэх сургалт

"Насан-Урт" ӨЭМТ нь эмч сувилагч нарын яаралтай тусламж үзүүлэх ур чадварыг дээшлүүүлэх, цагдаагийн ажилтан, иргэд, сайн дурын идэвхтнүүдэд амилуулах суурь тусламж үзүүлэх мэдлэг олгох зорилгоор 2015 оны 6 сарын 30-нд Нийслэлийн Яаралтай тусламжтийн төвтэй хамтран “Амилуулах суурь тусламж” үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 65 хүн хамрагдан мэдлэгээ дээшлүүлсэн.